Vejen til børnebyen

Her kan du læse om transporten til Fårup Skole, om skolebussen, parkering og øvrige forhold, der har betydning for vejen til børnebyen.

Parkering

Der er parkeringspladser på Gøgevej, Skolebakken og Bakkegårdsvej. Skolens brugere opfordres til primært at benytte sig af førstnævnte. Uden for skoletiden kan der desuden parkeres i skolegården.

Det henstilles til forældrene, at de undlader bilkørsel i skolegården i tidsrummet 7:50- 14:40.

Transport til skole

Eleverne har ret til gratis transport til og fra skole, hvis de går på distriktsskolen, og hvis vejen mellem skole og hjem har en vis længde.

Hvis skolevejen er vurderet som trafikfarlig, bevilliges der gratis transport uanset skolevejens længde.

Ovenstående gælder kun, hvis eleven går på den skole, hvis distrikt han/hun tilhører. Går eleven på en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv betale for transporten.

Du kan læse mere om reglerne for transport til skole her.

Skolebus

Der går skolebus til Fårup Skole. Køreplanen kan ses her.

I den udarbejdede skolebusplan er der kun taget hensyn til transport af skoleelever til og fra kommunens skoler. Skolebusserne vil dog stadig kunne benyttes af alle kommunens borgere i det omfang, der er plads. Der vil dog kun blive kørt til de lokaliteter, der er elever til.

Snevejr

Hvis vejret giver transportproblemer, kan Børn og Skole aflyse skolekørslen. Dette meddeles i Østjyllands Radio, P4 kl. 6:30 eller 7:30. Hvis det skulle blive nødvendigt at sende buseleverne hjem før tiden pga. vejret, vil der blive taget særligt hensyn til de yngste. Hvis de yngste elever ikke kan sendes hjem, fordi der ikke er nogen hjemme, forventer vi, at forældrene henter dem ved normal skoletids ophør, medmindre man har en aftale om, hvor de kan gå hen (bør meddeles kontaktlæreren).

Skolen er åben og fungerer altid med de elever, der møder op. Forældrene må selv vurdere, om det er forsvarligt at sende børnene af sted. Giv jeres børn besked på, hvad de skal gøre, hvis busserne er forsinkede eller ikke kommer.