Regler

Her kan du læse om reglerne for opførsel på skolen og skolevejen, gymnastiktøj og skolebøger, frikvarter, klasselokalet, fravær og fritagelse samt snevejr.

Når du opholder dig på skolen og på din vej til og fra skole, skal du opføre dig hensynsfuldt og høfligt.

Husk at medbringe dit gymnastiktøj og dine skolebøger.

Dine skolebøger skal være indbundne og behandles ordentligt.

Klasselokalet skal efterlades ryddeligt, og efter sidste time skal stolene sættes op.

Løb og støjende leg må kun finde sted i skolegården.

Slagsmål og voldsom leg er forbudt.

Affald skal henlægges i papirkurven.

Ophold på toiletterne og i cykelskuret må kun finde sted i nødvendigt ærinde.

Hvis du ønsker at forlade skolen i middagsfrikvartererne, skal du have dine forældres skriftlige tilladelse.

Du skal rette dig efter henstillinger fra lærerne.

Eleverne i A-fløjen (7-9. klasse) må normalt selv afgøre, om de vil være ude eller inde i frikvarterne.

Eleverne i F-fløjen (4.-6. klasse) skal være ude i 10-frikvarteret.

Eleverne i C-fløjen (0.-3. klasse) skal være ude i alle frikvarter.

Hver af skolens tre afdelinger har deres egne opholdsområder til eleverne i frikvarterne (såvel ude som inde).

Lærerne fører på skift tilsyn i frikvarterne.

Lærerne spiser i 12-frikvartererne med eleverne fra 0.-6. klasse.

Tilsyn med eleverne

Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne 10 minutter før undervisningstidens begyndelse. Pligten udløber, når eleverne forlader skolen ved undervisningstidens ophør.

Elevernes skolevej er ikke omfattet af skolens tilsyn.

I tilfælde, hvor undervisningen afbrydes af mellemtimer, kan eleverne vælge mellem at opholde sig på skolen eller forlade den. Elever i 0.-7. klasse må dog ikke forlade skolen. Elever i 8.-9. kl. må forlade skolen i faste og tilfældige mellemtimer samt i frikvarterer af mere end 10 minutters varighed. Hvis nogle forældre ikke ønsker dette for deres barn, skal de rette skriftlig henvendelse til skolen.

Forældrene må være opmærksomme på, at elever, der på trods af forbud, forlader skolen i frikvarterne, sætter sig uden for skolens tilsyn, og skolen er uden ansvar for, hvad der måtte ske disse elever.

Fravær

Klasselærerne fører kontrol med elevernes fremmøde. Fravær anføres som sygdom, forsømmelser med gyldig grund (eller med tilladelse) eller som forsømmelse uden gyldig grund.

Hjemmet bedes venligst skriftligt meddele skolen årsagen til en elevs fravær, (kontaktbog/seddel) eller telefonisk til kontoret. Fritagelse for en enkelt dag kan gives af klasselæreren, mens skoleinspektøren kan give fritagelse for flere skoledage. Ved længere tids sygdom etableres der sygeundervisning eller supplerende undervisning, når eleven er blevet rask.

I de tilfælde, hvor forældre tager deres børn med på ferie i skoletiden, er skolen uden ansvar for, hvad eleverne evt. måtte gå glip af i undervisningstiden.

Fritagelse for undervisning

Hvis du skal have fri for skole, gymnastik eller bad skal dine forældre give skolen besked.

Der kan forekomme dage med sne- og transportproblemer. I så tilfælde gælder følgende regler:

Skolen er åben og fungerer altid med de elever, der møder op. Forældrene må selv vurdere, om det er forsvarligt at sende børnene af sted. Giv jeres børn besked på, hvad de skal gøre, hvis busserne er forsinkede eller ikke kommer.

Børn og Skole kan aflyse skolekørslen, og dette meddeles i Østjyllands Radio, P4 kl. 6:30 eller 7:30. Hvis det skulle blive nødvendigt at sende buseleverne hjem før tiden pga. vejret, vil der blive taget særligt hensyn til de yngste. Hvis de yngste elever ikke kan sendes hjem, fordi der ikke er nogen hjemme, forventer vi, at forældrene henter dem ved normal skoletids ophør, medmindre man har en aftale om, hvor de kan gå hen (bør meddeles kontaktlæreren).