Tilsyn

På denne side kan du læse om, hvordan vi fører pædagogisk tilsyn i Randers Kommune.

I løbet af februar-august 2023 blev der gennemført pædagogiske tilsyn i alle dagtilbud i kommunen. Tilsynene skal sikre, at dit barns dagtilbud er af høj pædagogisk kvalitet. Tilsynet bliver udført af pædagogfaglige konsulenter i både kommunale, selvejende og private daginstitutioner, det obligatoriske læringstilbud samt den kommunale dagpleje og i private pasningsordninger/hos private børnepassere. På denne side kan du læse mere om, hvad et tilsyn indeholder, hvad det betyder for dit barn, og hvordan det forløber i dit barns institution. Hvis dit barn går i dagpleje, kan du læse om tilsyn i dagplejen.

Hvad betyder det pædagogiske tilsyn for dit barn? 

I Randers Kommune arbejder vi med det gode børneliv i alle institutioner. Det betyder for os, at alle børn har ret til en god børnedag. Det pædagogiske tilsyn er med til at sikre læringsmiljøer af høj kvalitet og trivsel i børnehøjde. Når de pædagogiske konsulenter observerer ude i dit barns institution, er det netop disse temaer, der står helt centralt. Er det rart og trygt at være barn her? Og hvordan kan vi blive endnu bedre til at skabe de gode rammer, hvor alle børn kan lege, lære og udvikle sig i børnefællesskaber? 

Hvad er forældrenes rolle i tilsynet? 

Som en del af tilsynet afholdes der et tilsynsmøde i dit barns institution. Her vil den pædagogiske leder invitere én eller flere forældre med som repræsentanter for forældregruppen. Forældrenes rolle i tilsynsmødet er at bidrage med et forældreperspektiv i dialogen med tilsynsførende konsulent, pædagogisk leder og medarbejderrepræsentant(er). Det er vigtigt, at vi får forældrenes stemme med i tilsynet, da det kun er i samarbejdet mellem dagtilbud og forældre, at vi kan sikre det gode børneliv. Forældrerepræsentanten har i forbindelse med dialogen under tilsynsmødet tavshedspligt.

Sådan udføres tilsynet

Tilsynet tager udgangspunkt i det pædagogiske grundlag, og der er fokus på det faglige indhold. Tilsynsopgaven varetages af pædagogiske konsulenter fra Børnefagligt Udviklingscenter.

Som en del af det samlede tilsyn laver den pædagogisk konsulent fra Børnefagligt Udviklingscenter en uanmeldt observation i institutionen af 3 timers varighed. Det vil være det faglige indhold og kvaliteten af lege- og læringsmiljøet, der observeres på og ikke enkelte børn eller bestemte børnegrupper.

Der er fokus på 7 vigtige pejlemærker for høj kvalitet under tilsynet

Følgende fem pejlemærker er i fokus under observationerne:

 • Kvaliteten af personalets relationskompetencer og støtte til børnenes indbyrdes relationer i børnefællesskabet
 • Børnenes muligheder for optimale lege- og læringsmiljøer med gode rollemodeller
 • Om alle børn får tilbudt deltagelsesmuligheder i et mangfoldigt fællesskab med afsæt i et ressourceorienteret børnesyn
 • Institutionens arbejde med kommunikation og sprog
 • De fysiske rammer i institutionen ude som inde.

Desuden vurderes institutionens samarbejde med jer som forældre. Til den vurdering indsamles data ved hjælp af institutionens egen rapporteringen og ved dialogen under tilsynsmødet, hvor en forældrerepræsentant altid deltager. 

Kvaliteten af institutionens arbejde med overgangene til vuggestue, børnehave og skole undersøges ligeledes ved hjælp af data i egen rapporteringen og gennem dialogen ved tilsynsmødet.

Vi vægter børneperspektivet højt

Randers kommune har et udvidet fokus på børnenes egen oplevelse af deres hverdagsliv i institutionen. Som del af tilsynet indgår børneperspektivet i institutioner med børnehave gennem inddragelse af børneinterview med enkelte udvalgte børn i alderen 4-5 år i mindre grupper. Børneinterviews vil indgå anonymt i tilsynet og blive gennemført af institutionens pædagogiske leder. Interviewene vil anvendes som baggrund for videre undersøgelse af praksis, samt hvilken justering der skal gøres i praksis. Personalet indhenter forinden interview samtykke fra forældre til børn, der deltager i børneinterview.

Spørgsmålene der indgår i interviewene, har tæt sammenhæng til tilsynets pejlemærker for kvalitet, og omhandler børnenes oplevelse af læringsmiljøet.

 • Er du med til at bestemme, hvad I laver i børnehaven?
 • Er de voksne i børnehaven med til at lege med dig og de andre børn?
 • Hvor kan du bedst lide at lege? 
 • Lytter de voksne i børnehaven, når du fortæller dem noget?
 • Får du skældud af de voksne i børnehaven? 
 • Er der noget du har lyst til at fortælle de voksne i børnehaven?

Tilsynets samlede vurdering

Tilsynsbesøget afsluttes med en rapport, som beskriver konsulentens kvalitetsvurdering af det pædagogiske arbejde i institutionen samt en retningslinje for det videre arbejde.

Kvalitetsrapporten præsenteres for forældrerådet/forældrebestyrelsen og offentliggøres på institutionens hjemmeside, hvor institutionens øvrige forældregruppe kan få indblik i den samlede vurdering. Den samlede rapport for hele dagtilbudsområdet blev rapporteret til det politiske niveau i efteråret 2023.

Du finder resultaterne fra det seneste tilsyn nederst på denne side. 

Med vedtagelsen af aftalen om minimumsnormeringer i december 2020, blev det besluttet at styrke tilsynet på dagtilbudsområdet, ved at indføre nye lovkrav om minimumsstandarder til det kommunale tilsyn. Styrkelsen af kommunernes tilsyn, som trådte i kraft 1. januar 2022, fremgår af Dagtilbudsloven §5. 

Styrkelse af kommunens tilsyn med det pædagogiske indhold i dagtilbuddene skal indgå som et vigtigt led i at understøtte den løbende udvikling af kvaliteten af de pædagogiske læringsmiljøer. 

Endelig skal det styrkede tilsyn styrke kommunens myndighedsudøvelse i form af kontrol med, at dagtilbuddene efterlever gældende lovkrav.

Det styrkede tilsyn omfatter alle dagtilbud (kommunale, selvejende og private daginstitutioner, det obligatoriske læringstilbud samt den kommunale og private dagpleje og puljeordninger). I forhold til private pasningsordninger, skal kommunalbestyrelsen i henhold til dagtilbudslovens §81, stk. 1 sikre tilsyn, der står mål med alderssvarende dagtilbud i kommunen.

Et pædagogisk tilsyn skal undersøge kvaliteten af den pædagogiske praksis i de kommunale institutioner, de selvejende og de private institutioner i Randers kommune.

Der er nye krav til tilsynet på dagtilbudsområdet. Nedenunder er beskrevet eksempler på hvad kommunerne skal forhold sig til og leve op til i det nye styrkede tilsyn.

 • Der skal sikres uvildighed i tilsynet
 • Anvendelse af anmeldte og uanmeldte tilsyn
 • Observationer skal anvendes i forbindelse med tilsynet
 • Der er skal anvendes data
 • Kommunens skal beskrive hvordan de anvender skærpet tilsyn

Du kan læse mere om lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.

Der føres pædagogisk tilsyn med institutionerne minimum hvert andet år. 

Tilsynet er bygget op sådan, at observationerne i institutionerne udføres som uanmeldte besøg, men er varslet inden for en bestemt periode, da institutionen forud for observationen skal udarbejde en egen rapportering. Selve tilsynsmødet er anmeldt og her deltager både forældrerepræsentant, medarbejderrepræsentant samt ledelsesrepræsentanter.

De uanmeldte tilsyn i dagtilbud er blevet en del af lovgrundlaget omkring tilsyn i dagtilbud og indgår som beskrevet ovenfor. Udover de uanmeldte observationer i alle institutioner, laves der løbende uanmeldte tilsyn. Der kan være fokus på særlige områder, på baggrund af dataudtræk eller på baggrund af det gennemførte tilsyn. De uanmeldte tilsyn giver et godt og validt indblik i den pædagogiske praksis i institutionen på den pågældende dag. 

For at sikre uvildighed i de pædagogiske tilsyn, er der i tilsynets opbygning og materiale lagt vægt på, at tilsynet udføres med baggrund i den samme ramme. Det sikrer, at den enkelte konsulent kan lave en så objektiv vurdering som muligt, med udgangspunkt i det samme materiale og pejlemærker for kvalitet. 

Derudover tilstræbes der et system, sådan at den samme konsulent ikke fører tilsyn med en institution flere gange i træk, med mindre der er en faglig begrundelse herfor. Konsulenter der har haft længere udviklingsforløb med en institution, vil ikke umiddelbart efter et sådan forløb udføre tilsyn i institutionen.

Der anvendes både kvantitative og kvalitative data i tilsynet i Randers Kommune. Brugen af data skal ses i sammenhæng med forvaltningens overordnede strategi for anvendelse af data. Der er mulighed for at indhente og anvende meget forskellig data, men der skal være fokus på, at brugen af data eksempelvis skal være med til at udvikle praksis og driften, belyse en potentiel udfordring, udvikle en ressource eller sikre lovoverholdelse.

I forbindelse med tilsynet anvendes også data fra seneste tilsyn; herunder tilsynsrapport, dialog med institutionen, egen rapportering, observation samt anden relevant data, som forvaltningen har mulighed for at indhente. Udvælgelse af data hænger sammen med tilsynets fokus.

Findes der bekymrende forhold under anmeldte eller uanmeldte tilsyn, eller får forvaltningen oplysninger, som bidrager til en bekymring for den pædagogiske kvalitet i en institution, er der mulighed for at igangsætte et skærpet tilsyn. Det er dagtilbudschefen, der beslutter hvorvidt der skal igangsættes et skærpet tilsyn i en institution. Beslutningen tages på baggrund af det oplyste datagrundlag, herunder beskrivelsen af observationen.  

Det skærpede tilsyn vil bestå af observation og dialog. Processen og frekvensen af følgende tilsyn vil være afhængig af bekymringens karakter.

Børne- og Familieudvalget samt forældrebestyrelsen/forældrerådet orienteres om igangsætningen af det skærpede tilsyn.

I forbindelse med det skærpede tilsyn udarbejdes der en handleplan, som følges op af forvaltningen. Handleplanen udarbejdes i samarbejde mellem forvaltning og institutionens ledelse. Handleplanen skal indeholde målbare mål og med fokus på adfærdsniveau.