Principper og politikker

Skolens principper og politikker er udarbejdet af fællesbestyrelsen og omfatter skole-hjem-samarbejde, sundhedspolitik, sikkerhedsudstyr og konflikthåndtering.

Samråd

I 0.-7. klasse orienteres forældrene to gange årligt om elevernes faglige og sociale udbytte af skolegangen. Orienteringen er mundtlig og skal tage udgangspunkt i elevplaner og evt. portefølje eller lignende.

Orienteringen foregår ved en samtale (samråd), hvor forældre, lærere og elev deltager. Samtalen, eller en del af den, kan undtagelsesvis foregå uden eleven, hvis forældre eller lærere ønsker det.

Klasselæreren deltager altid, og suppleres med relevante faglærere. Lærerne kan deltage samlet eller enkeltvis.

Samtalen forberedes ved at:

 • alle klassens lærere holder møde.
 • der udsendes indbydelse med elevplaner.
 • elev og lærer har samtale i det omfang det kan lade sig gøre.

Klasselæreren er ansvarlig for, at alle forældre orienteres. Ved fravær skal der tilbydes alternative tidspunkter. Opstår der problemer med at få arrangeret en samtale, skal skoleledelsen inddrages i sagen vedr. skriftlig orientering.

Hvis der er særlige behov eller problemer, bør der afholdes flere samtaler i løbet af året.

Forældremøder

Der afholdes minimum et forældremøde om året. Antallet af forældremøder afhænger af klassetrinnet samt de aktiviteter og behov, den enkelte klasse har.

Der afholdes et forældremøde inden efterårsferien. Klasselæreren er ansvarlig for indkaldelsen. Faglærere deltager efter behov. Ved udsendelse af dagsorden skal klassens aktivitetsplan og andet skriftligt materiale som udgangspunkt vedlægges.

Forældremødet kan f. eks afholdes som en workshop med ”fagboder”.

Fast punkt på dagsordenen bør være klassens sociale trivsel.

Forældremøderne bør være informative, give mulighed for dialog og socialt samvær.

I alle klasser oprettes der et forældreråd, som vælges i forbindelse med det første forældremøde.

Man kan vælge at holde et forældremøde om foråret. Klasselæreren er i samarbejde med forældrerådet ansvarlig for planlægning og afholdelse. Dette forældremøde kan afholdes som et mere socialt arrangement, hvor klasselærer (og teamlærer), eleven og deres familier deltager.

I 0. klasse får man tildelt en forældrerådsmappe med ideer og forslag til forældrerådenes virke. Denne mappe følger klassen til og med 6. klasse.

I 7. klasse får man en ny forældrerådsmappe. Man kan bl.a. sætte billeder, invitationer og evt. indkøbslister fra arrangementer i den.

Åbent hus

To uger hvert skoleår afholdes der åbent hus for forældre. De to uger fastsættes af skolen, dog således, at én uge placeres i efterårssemesteret og én uge i forårssemesteret.

Det er op til det enkelte klasseteam at afgøre, hvor meget forældrene skal inddrages udover det ovenstående.

Fællesbestyrelsen

Fællesbestyrelsen afholder i oktober/november hvert år et møde med klasseforældrerådene med det formål at forbedre samarbejdet og udveksle ideer, synspunkter og erfaringer.

Hvert år inden april indkalder fællesbestyrelsen til stormøde med forældrene. På dette møde afgives den årlige beretning, jf. Skolelovens § 44, stk. 11 og 12.

Der tilknyttes et fællesbestyrelsesmedlem som kontaktperson til hver af klasserne fra 0.-9. klasse.

Information

Praktiske oplysninger om skolens virke meddeles via ”Forældrenes Håndbog”, som uddeles hvert år i august, og på skolens hjemmeside.

Aktuelle informationer om skolens og skolebestyrelsens arbejde oplyses via ”Meddelelser til Forældrene” ca. en gang om måneden.

Klasselærerne opfordres til efter behov at orientere forældrene via ”Nyhedsbreve”.

Der skal være et sundt sortiment i boderne.

Der skal være udendørsfaciliteter med gode udfoldelsesmuligheder.

Der bør være en ordning, hvor der kan købes frugt og mælk.

Der bør være en forældrebetalt madordning to gange om ugen.

Der bør være mulighed for en times bevægelse i indskolingen hver dag.

Der skal være en handleplan for konfliktløsning og forebyggelse af mobning.

Hvor det kan lade sig gøre, aftales et belønningssystem/konkurrence (f.eks. en smileyordning) med rengøringsdamerne for at højne oprydningsstandarden.

Der skal være en mulighed for, at eleverne kan drikke koldt vand hver dag.

Der skal være køleskab i alle klasseværelser.

Eleverne opfordres til bevægelse ved, at der stilles legeredskaber til rådighed (bolde og lignende).

Forældrene opfordres på forældremøderne til at opfylde elevernes basisbehov fra skolens ønskeseddel (morgenmad, madpakke, nattesøvn m.m.), samt at eleverne selv skal transportere sig til skole.

Konflikt mellem lærer/pædagog og elev

1. Eleven sættes udenfor døren i kort tid.

3. Eleven sendes op på kontoret.

 • Læreren/pædagogen følger eleven. Hvis dette ikke er muligt orienteres ledelsen efterfølgende.
 • Klasselæreren orienteres.
 • Det skrives i klasseloggen.
 • Forældrene kan kontaktes af den involverede lærer/pædagog/klasselærer.

3. Eleven har været på kontoret, men det har ikke hjulpet.

 • Forældrene kontaktes telefonisk.
 • Klasselæreren orienteres.
 • Det skrives i klasseloggen.
 • Ledelsen orienteres.

4. Eleven ændrer ikke adfærd.

 • I samråd med klasselæreren og skolelederen indkaldes forældrene til et møde på skolen.
 • Det skrives i klasseloggen.
 • Der laves et referat af mødet.
 • Der aftales en dato for evaluering.

Konflikt mellem elev og elev

1. Eleven/elever har en konflikt/mobber en eller flere elever.

 • Læreren tager en samtale med de involverede elever.
 • Klasselæreren orienteres.
 • Forældrene kan kontaktes af den involverede lærer/pædagog/klasselærer.
 • Det skrives i klasseloggen.

2. Eleven/eleverne ændrer ikke adfærd.

 • I samråd med klasselæreren og skolelederen indkaldes forældrene til et møde på skolen.
 • Det skrives i klasseloggen.
 • Der laves et referat af mødet.
 • Der aftales en dato for evaluering.

Eleven kommer for sent til undervisningen

1. Eleven kommer uden gyldig grund for sent.

 • Læreren tager en samtale med eleven.
 • Læreren skal skrive i kontaktbogen.

2. Eleven kommer fortsat for sent.

 • Klasselæreren orienteres.
 • Forældrene kontaktes af den involverede lærer/pædagog/klasselærer.
 • Det skrives i klasseloggen.

3. Eleven ændrer ikke adfærd.

 • I samråd med klasselæreren og skolelederen indkaldes forældrene til et møde på skolen.
 • Det skrives i klasseloggen.
 • Der laves et referat af mødet.
 • Der aftales en dato for evaluering.

Udeblivelse fra undervisningen

1. Eleven udebliver uden gyldig grund fra undervisningen.

 • Læreren tager en samtale med eleven.
 • Læreren skal skrive i kontaktbogen.
 • Klasselæreren orienteres.
 • Det skrives i klasseloggen.

2. Eleven udebliver fortsat.

 • Klasselæreren orienteres.
 • Forældrene kontaktes.
 • Hjemmet orienteres om, at eleven har fået en eftersidning.
 • Skolelægen kan kontaktes. Hvis skolelægen kontaktes, meddeles det til forældrene.
 • Det skrives i klasseloggen.

3. Eleven ændrer ikke adfærd.

 • I samråd med klasselæreren og skolelederen indkaldes forældrene til et møde på skolen (evt. med deltagelse af PPR og en socialrådgiver = underretning).
 • Det skrives i klasseloggen.
 • Der laves et referat af mødet.
 • Der aftales en dato for evaluering.

Elevvold mod lærer/pædagog eller elev

Eleven anvender vold overfor en lærer/pædagog eller elev.

 • Læreren kontakter skolelederen og klasselæreren.
 • Skolelederen og klasselæreren aftaler, hvem der kontakter forældrene.
 • Eleven sendes hjem.
 • Det skrives i klasseloggen.
 • Skolelederen indkalder forældrene til et møde.
 • Tilstede på mødet er skolelederen, klasselærer, læreren, forældrene og evt. PPR og en socialrådgiver.
 • Der laves et referat af mødet.
 • Der aftales en dato for evaluering.
 • Der aftales hvor lang tid eleven skal blive hjemme, dog maks. en uge.

Forældreklage

Når forældrene klager:

 • Medarbejderen skal have klagen forelagt skriftligt.
 • Den ansatte og tillidsrepræsentanten får hver udleveret en kopi af klagen.
 • Skolelederen indkalder den ansatte og tillidsrepræsentanten/bisidder til et orienteringsmøde. Indkaldelsen sker skriftligt med angivelse af dagsorden. På mødet skal den ansatte have mulighed for at kommentere klagen, og skolelederen skal orientere den ansatte om den videre behandling af klagen.
 • Den ansatte og tillidsrepræsentanten/bisidderen orienteres løbende om sagens forløb, indtil klagesagen er afsluttet. Eventuelle nye dokumenter i sagen gives løbende i kopi til den ansatte og tillidsrepræsentanten/bisidderen.
 • Hvis der skal afholdes møder med forældrene, aftaler skolelederen med den ansatte, hvordan denne inddrages.
 • Hvis der i forbindelse med klagesagen skal finde en tjenstlig samtale sted, følges retningslinjerne for tjenestelige samtaler.

Skolen henstiller, at alle elever anvender sikkerhedsudstyr ved arrangementer i skoletiden. Det kan være cykelhjelm ved cykling eller håndleds-, albue- og knæbeskyttere samt hjelm ved rulleskøjteløb.

Det er forældrenes ansvar, at eleverne medbringer og anvender sikkerhedsudstyr, ligesom det er forældrenes ansvar, at cyklerne er lovlige. Skolen har enkelte cykelhjelme til udlån.