Værdigrundlag

Her kan du læse om Fårup Skole og Børnebys fælles værdier, vision, mission, målsætning, strategi og skoledag med læring i centrum.

På Fårup Skole, SFO og børnehave er vores kultur præget af fire værdier.

Fårup Skoles værdier er

Respekt

Alle børn, forældre og ansatte møder hinanden med respekt uanset baggrund, evner og udfordringer.

Respekt betyder på Fårup Skole, SFO og børnehave at vi alle:

 • Hilser på hinanden.
 • Møder til tiden.
 • Taler positivt til og om andre.
 • Oplever at være en del af fællesskabet.
 • Anerkender lærerens og pædagogens læringsledelse ved at følge deres anvisninger.

Læring

Læring er i centrum og derfor skal alle børn blive så gode, som de kan.

Læring betyder på Fårup Skole, SFO og børnehave at:

 • Vi har et læringssyn med fokus på progressionen i den enkeltes læring.
 • Du arbejder med de opstillede klare, tydelige mål.
 • Børn og elever får mod på og lyst til at udvikle sig og bruge alle sine evner alene og sammen med andre.
 • Du viser nysgerrighed og lyst til at lære.
 • Læring i centrum er det bærende element.

Engagement

Alle børn, forældre og ansatte møder hinanden med et krav om at gøre deres bedste.

Engagement betyder på Fårup Skole, SFO og børnehave at:

 • Du anerkendes for at følge skolens værdier og målsætning.
 • Du opmuntres til opgaver, du ikke selv tør gå i gang med.
 • Du støttes i at forsvare din egen mening.
 • Du er derfor udhvilet, når du møder til tiden, har dine ting med og har åben og aktiv tilgang til det, du præsenteres for af de ansatte og af kammeraterne.

Bidrager

Alle børn, forældre og ansatte bidrager til at skabe en kultur, hvor læring, tryghed, fordybelse, engagement og omsorg er i centrum.

At bidrage betyder på Fårup Skole, SFO og Børnehave at:

 • De voksne har klare, tydelige forventninger og mål for læring og det sociale fællesskab.
 • Alle bidrager med engagement til, at Fårup Skole, SFO og børnehave er et rart sted at udvikle sig i.
 • Alle bidrager ved at være positiv og åben.
 • Du er positiv og åben ved at lytte aktivt til andre og komme med din mening samt ved at deltage aktivt i faglige og sociale aktiviteter.

Fårup Skole og Børneby er et aktivt tilvalg.

Fårup Skole og Børneby sætter læring i centrum via synlige, tydelige mål.

Skolens elever opnår et fagligt niveau og udvikler sociale kompetencer, som giver de bedste muligheder for at få et godt liv.

Alle elever som forlader skolen har et fagligt niveau, som gør det muligt, at den enkelte kommer i gang med den ungdomsuddannelse, som den enkelte har potentiale til og er motiveret til at begynde på.

Elever, som forlader skolen kan begå sig i sociale sammenhænge og kan indgå positivt i relationer.

Alle elever bliver så fagligt dygtige, som de formår og matcher fagligt og trivselsmæssigt min. landsgennemsnittet.

Fårup Skole og Børneby er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder i professionelle læringsfællesskaber centreret om synlige, tydelige mål.

Når læring er i centrum er lektionen i gang når klokken har ringet. Eleverne fremmøder inden det ringer og læreren/pædagogen er også i læringsrummet, dog tages der hensyn til de voksnes evt. skift mellem afdelingerne. Der er klare forventninger om skoledagens indhold. Der er en konsekvens, hvis læringsrummet ikke respekteres. Uro, dårligt sprog og obstruktion af undervisningsaktiviteterne mødes af konsekvenspædagogik. Derfor er de voksne forbilleder for elever.

Elevinddragelse højner læringsudbyttet jf. Hattie. Derfor er elevinddragelse en vigtig del af skolens kerneopgave.

I læringsportalen bliver læringsmålene styrende for elevplanen og understøtter at læring er i centrum. Når læring er i centrum er det centrale elevens progression ifht. elevens potentiale.

Der er evidens for at når elever hjælper hinanden i opgaveløsningen, så har det en gavnlig effekt på læring.

Fårup Skole og Børneby er et lærende fællesskab, hvor vi i professionelle læringsfællesskaber hjælper hinanden med at højne elevens faglige progression.

Børn & elever har ambitioner på egne vegne og udnytter eget potentiale ifht. læring og til at danne relationer i en defineret sammenhæng, for at barnet skal blive så dygtig som muligt.

Fårup Skole og Børneby er en åben skole, som har partnerskaber og aktiviteter med erhvervsliv, ungdomsuddannelser og foreninger.

Fårup Skole, SFO og børnehave sætter læring i centrum via synlige, tydelige læringsmål i et trygt fællesskab med plads til alle.

Fårup Skole, SFO og børnehave er et anerkendende fællesskab, hvor lærings- og børnemiljøet udvikler børn socialt, menneskeligt og intellektuelt.

Engagerede forældre og medarbejdere tager ansvar for skolens, SFO'ens og børnehavens fællesskaber. Vi møder hinanden med gensidig respekt. Skole, SFO og børnehave samarbejder med hjemmet om barnets og elevens udvikling.

Børn og elever kan begå sig i sociale sammenhænge og kan indgå positivt i relationer.

Alle børn og elever skal have en ven.

Skolens elever opnår et fagligt niveau og udvikler sociale kompetencer, som giver de bedste muligheder for at få et godt liv.

Fårup Skole støtter elever med særlige behov med undervisningsdifferentiering, holddeling, it-rygsæk m.v. og samarbejder med forældre, PPR og andre relevante samarbejdsparter.

Som organisation samarbejder personalet i professionelle læringsfællesskaber. Alle ansattes udfoldelse af arbejdsopgaver tager afsæt i den interne folder "Kerneopgaven og værdierne".

Skolens formål er at leve op til folkeskolereformen og lovgivningen.

Vi vil kendes på en rød tråd: ”læring i centrum” – og arbejder derfor med:

Klasseledelse er et begreb vi anvender på Fårup Skole for at signalere, at der i undervisningen er fokus på læring. Klasseledelsen bygger på et samarbejde mellem det pædagogiske personale og elever.

Eleven er i et anerkendende fællesskab på Fårup Skole. Personalet bakker elever og forældre op med fælles fokus på læring i centrum. Forældre bakker op ved at have fokus på barnets læring.

Læringsplatform anvendes som et dialog- og evalueringsværktøj i skolen, og er baseret på læringsmål.

Elever med ambitioner på egne vegne, kan tage ansvar for at lære så meget, som de har potentiale til. Med så meget udbytte af skolegangen som muligt vil den enkelte elev have flere valgmuligheder for at få den uddannelse og det job, som eleven gerne vil have. Målet er, at eleven efter folkeskolen har de bedste muligheder for at blive livsduelige borgere og skabe sig et godt liv.

Jo mere den voksne i skolen synliggør det eleven skal lære og har tydelig kommunikation og forventninger om, hvad eleven skal lære, jo mere kan skolen facilitere læring og understøtte, at eleven får ambitioner om at lære. Klare og tydelige forventninger er vigtige, og derfor arbejder vi med klare, tydelige og synlige læringsmål.

Har eleven ikke opnået et vist fagligt niveau, bremser det for at man optages på en ungdomsuddannelse. Fårup Skole vil opfylde de statslige mål, at 95% af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse og bliver livsduelige borgere.

Læring i centrum er et lærende fællesskab, hvor vi i de professionelle læringsfællesskaber hjælper hinanden med målet at højne elevernes progression.

Vi vil kendes på et højt fagligt niveau – en skole som arbejder med at højne den faglige progression for alle og det vil vi at skolen til vælges på jf. det frie skolevalg.

Læring i centrum er også at åbne sig op for det lokale samfund herunder ungdomsuddannelser, lokale erhverv og andre institutioner som f.eks. Fårup Beton og plejehjemmet. Den åbne skole er vigtig for Fårup Skole, for di elevernes læring relateres til praksis – det virkelige liv.

I børnehaven er relationer det vigtige fokus. Dette fokus er også vigtigt i overgangen fra institutionsbarn til skolebarn. Udviklingen af de sociale kompetencer er et forebyggende trivselsarbejde. Og den røde tråd er relationsarbejdet.

Det er vigtigt at kunne begå sig i det omgivende samfund ved at kunne indgå i relationer i et arbejdsfællesskab i undervisningen med andre elever og voksne samt i elevpauser. Målet er, at den enkelte bidrager til, at alle kan færdes trygt i et lærende fællesskab.