Værdiregelsæt

Vision

Fårup Skole og Børneby er et aktivt tilvalg. Fårup Skole og Børneby sætter læring i centrum via synlige, tydelige mål. Skolens elever opnår et fagligt niveau og udvikler sociale kompetencer, som giver de bedste muligheder for at få et godt liv.

Alle elever som forlader skolen har et fagligt niveau, som gør det muligt, at den enkelte kommer i gang med den ungdomsuddannelse, som den enkelte har potentiale til og er motiveret til at begynde på. Elever, som forlader skolen kan begå sig i sociale sammenhænge og kan indgå positivt i relationer.

Alle elever bliver så fagligt dygtige, som de formår og matcher fagligt og trivselsmæssigt min. landsgennemsnittet. Fårup Skole og Børneby er en attraktiv arbejdsplads, hvor vi arbejder i professionelle læringsfællesskaber centreret om synlige, tydelige mål. Fårup Skole og Børneby er et lærende fællesskab, hvor vi i professionelle læringsfællesskaber hjælper hinanden med at højne elevens faglige progression.

Børn & elever har ambitioner på egne vegne og udnytter eget potentiale ifht. læring og til at danne relationer i en defineret sammenhæng, for at barnet skal blive så dygtig som muligt. Fårup Skole og Børneby er en åben skole, som har partnerskaber og aktiviteter med erhvervsliv, ungdomsuddannelser og foreninger.

Kerneværdier

På Fårup Skole, SFO og børnehave er vores kultur præget af fire værdier.

Fårup Skoles værdier er

Respekt

Alle børn, forældre og ansatte møder hinanden med respekt uanset baggrund, evner og udfordringer.

Respekt betyder på Fårup Skole, SFO og børnehave at vi alle:

 • Hilser på hinanden.
 • Møder til tiden.
 • Taler positivt til og om andre.
 • Oplever at være en del af fællesskabet.
 • Anerkender lærerens og pædagogens læringsledelse ved at følge deres anvisninger.

Læring

Læring er i centrum og derfor skal alle børn blive så gode, som de kan.

Læring betyder på Fårup Skole, SFO og børnehave at:

 • Vi har et læringssyn med fokus på progressionen i den enkeltes læring.
 • Du arbejder med de opstillede klare, tydelige mål.
 • Børn og elever får mod på og lyst til at udvikle sig og bruge alle sine evner alene og sammen med andre.
 • Du viser nysgerrighed og lyst til at lære.
 • Læring i centrum er det bærende element.

Engagement

Alle børn, forældre og ansatte møder hinanden med et krav om at gøre deres bedste.

Engagement betyder på Fårup Skole, SFO og børnehave at:

 • Du anerkendes for at følge skolens værdier og målsætning.
 • Du opmuntres til opgaver, du ikke selv tør gå i gang med.
 • Du støttes i at forsvare din egen mening.
 • Du er derfor udhvilet, når du møder til tiden, har dine ting med og har åben og aktiv tilgang til det, du præsenteres for af de ansatte og af kammeraterne.

Bidrager

Alle børn, forældre og ansatte bidrager til at skabe en kultur, hvor læring, tryghed, fordybelse, engagement og omsorg er i centrum.

At bidrage betyder på Fårup Skole, SFO og Børnehave at:

 • De voksne har klare, tydelige forventninger og mål for læring og det sociale fællesskab.
 • Alle bidrager med engagement til, at Fårup Skole, SFO og børnehave er et rart sted at udvikle sig i.
 • Alle bidrager ved at være positiv og åben.
 • Du er positiv og åben ved at lytte aktivt til andre og komme med din mening samt ved at deltage aktivt i faglige og sociale aktiviteter.

Ordentlighed

Ordentlighed er på Fårup Skole og Børneby helt grundlæggende. Vi vil at alle agerer med ordentlighed, og at alle opfører sig ordentligt.

Ordentlighed betyder på Fårup Skole, SFO og børnehave at:

 • De voksne har klare, tydelige forventninger og mål for at alle opfører sig ordentligt.
 • Alle bidrager ved at være imødekommende og at alle tager medansvar for børnenes dannelse.
 • Alle taler pænt til og om hinanden.
 • Uenighed løses i en nysgerrig og anerkendende dialog

Kerneværdier i praksis og ansvarlige

Ledelse:

Være rollemodeller ved at gå foran som et godt eksempel på, hvordan man møder andre mennesker samt lytte og prøve at forstå deres ønsker og behov.

Personale:

Møde forberedt og positiv op til dagen samt overholde indgåede aftaler og beslutninger. Være de gode professionelle værter på skolen og i klassen for alle

Elever:

Møde forberedt og positiv op til dagen samt overholde indgåede aftaler og beslutninger.

Være gode medværter på skolen og i klassen.

Forældre:

Det forventes at forældrene bakker positivt op om skolen og samarbejdet mellem skole og hjem. Omtaler skolen og andre børn og voksne med respekt.

Hvordan sikres, at værdiregelsættet er synligt og kendt af alle på skolen?

Ledelsen:

 • Værdiregelsættet opdateres efter behov og sikrer, at den er aktuel.

Personale:

 • Klassens fællesskab er fast emne på møder i skolens fagteams
 • Der bliver sat fokus på skolensværdier i klassernes sociale handleplaner

Børn og unge:

 • Bidrage i ord og handling til det gode fællesskab for alle.

Forældre:

 • Klassens/skolens værdier er fast emne på forældremøder

Fællesbestyrelsen:

 • Værdiregelsættet opdateres efter behov og sikrer, at den er aktuel.