Regler

Se vores regler for bl.a. opførsel, skolebøger, frikvarterer, klasselokaler, fravær, fritagelse, snevejr, erstatningsansvar og forsikring.

Når du opholder dig på skolen og på din vej til og fra skole, skal du opføre dig hensynsfuldt og høfligt.

Husk at medbringe dit gymnastiktøj og dine skolebøger.

Dine skolebøger skal være indbundne og behandles ordentligt.

Klasselokalet skal efterlades ryddeligt, og efter sidste time skal stolene sættes op.

Løb og støjende leg må kun finde sted i skolegården.

Slagsmål og voldsom leg er forbudt.

Affald skal henlægges i papirkurven.

Ophold på toiletterne og i cykelskuret må kun finde sted i nødvendigt ærinde.

Hvis du ønsker at forlade skolen i middagsfrikvartererne, skal du have dine forældres skriftlige tilladelse.

Du skal rette dig efter henstillinger fra lærerne.

Eleverne i A-fløjen (7-9. klasse) må normalt selv afgøre, om de vil være ude eller inde i frikvarterne.

Eleverne i F-fløjen (4.-6. klasse) skal være ude i 10-frikvarteret.

Eleverne i C-fløjen (0.-3. klasse) skal være ude i alle frikvarter.

Hver af skolens tre afdelinger har deres egne opholdsområder til eleverne i frikvarterne (såvel ude som inde).

Lærerne fører på skift tilsyn i frikvarterne.

Lærerne spiser i 12-frikvartererne med eleverne fra 0.-6. klasse.

Tilsyn med eleverne

Skolen har pligt til at føre tilsyn med eleverne 10 minutter før undervisningstidens begyndelse. Pligten udløber, når eleverne forlader skolen ved undervisningstidens ophør.

Elevernes skolevej er ikke omfattet af skolens tilsyn.

I tilfælde, hvor undervisningen afbrydes af mellemtimer, kan eleverne vælge mellem at opholde sig på skolen eller forlade den. Elever i 0.-7. klasse må dog ikke forlade skolen. Elever i 8.-9. kl. må forlade skolen i faste og tilfældige mellemtimer samt i frikvarterer af mere end 10 minutters varighed. Hvis nogle forældre ikke ønsker dette for deres barn, skal de rette skriftlig henvendelse til skolen.

Forældrene må være opmærksomme på, at elever, der på trods af forbud, forlader skolen i frikvarterne, sætter sig uden for skolens tilsyn, og skolen er uden ansvar for, hvad der måtte ske disse elever.

Fravær

Klasselærerne fører kontrol med elevernes fremmøde. Fravær anføres som sygdom, forsømmelser med gyldig grund (eller med tilladelse) eller som forsømmelse uden gyldig grund.

Hjemmet bedes venligst skriftligt meddele skolen årsagen til en elevs fravær, (kontaktbog/seddel) eller telefonisk til kontoret. Fritagelse for en enkelt dag kan gives af klasselæreren, mens skoleinspektøren kan give fritagelse for flere skoledage. Ved længere tids sygdom etableres der sygeundervisning eller supplerende undervisning, når eleven er blevet rask.

I de tilfælde, hvor forældre tager deres børn med på ferie i skoletiden, er skolen uden ansvar for, hvad eleverne evt. måtte gå glip af i undervisningstiden.

Fritagelse for undervisning

Hvis du skal have fri for skole, gymnastik eller bad skal dine forældre give skolen besked.

Der kan forekomme dage med sne- og transportproblemer. I så tilfælde gælder følgende regler:

Skolen er åben og fungerer altid med de elever, der møder op. Forældrene må selv vurdere, om det er forsvarligt at sende børnene af sted. Giv jeres børn besked på, hvad de skal gøre, hvis busserne er forsinkede eller ikke kommer.

Børn og Skole kan aflyse skolekørslen, og dette meddeles i Østjyllands Radio, P4 kl. 6:30 eller 7:30. Hvis det skulle blive nødvendigt at sende buseleverne hjem før tiden pga. vejret, vil der blive taget særligt hensyn til de yngste. Hvis de yngste elever ikke kan sendes hjem, fordi der ikke er nogen hjemme, forventer vi, at forældrene henter dem ved normal skoletids ophør, medmindre man har en aftale om, hvor de kan gå hen (bør meddeles kontaktlæreren).

Uheld i skoletiden

Skoleelever er ikke dækket af en forsikring på skolen. Hvis der i skoletiden opstår uheld eller skader på ting eller andre elever, er der derfor elevens/familiens egne forsikringer, der dækker.

Det betyder, at:

 • Hvis en elevs ejendele ødelægges eller bliver stjålet i skoletiden, så er det familiens indboforsikring, der skal vurdere, om skaden eller tabet kan dækkes.
 • Hvis en elev forvolder fysisk skade på en anden elev, så er det familiens ansvarsforsikring, som skal i brug.
 • Hvis en elev kommer til skade i skoletiden, så er det elevens egen ulykkesforsikring, der skal dække.

Elevers ansvar

Hvis en elev i skoletiden laver skade på en person eller en ting, så bliver eleven personligt erstatningsansvarlig. Det gælder, uanset om eleven har handlet forsætligt eller uagtsomt, og uanset om skaden involverer en anden elev, en anden elevs ting eller skolens inventar.

Hvis eleven kan bebrejdes den skade, som er forvoldt, kan der af skadelidte kræves erstatning på op til 7.500 kr. Erstatningskravet rettes mod elevens forældremyndighedsindehaver og kan være dækket af den ansvarsforsikring, som er tilknyttet familiens indboforsikring.

Eksempler:

 • En elev, som smadrer en dør på skolen, bliver erstatningsansvarlig for skaden. Det betyder, at skolen kan kræve erstatning for døren.
 • En elev, der ødelægger en anden elevs computer, bliver erstatningsansvarlig.
 • En elev, som med vilje ødelægger udstyr udleveret af skolen, f.eks. bøger, er erstatningsansvarlig.

Hvis der er tale om et hændeligt uheld, kan en elev ikke gøres erstatningsansvarlig. Det er desuden skolens ansvar at bevise, hvis en elev har begået en fejl/har handlet uagtsomt eller forsætligt.

Skolens ansvar

Skolen kan kun blive erstatningsansvarlig, hvis skolen har ansvar for skaden. Det kan eksempelvis ske ved svigtende tilsyn i forbindelse med frikvartersleg i skolegården eller ved fagene idræt, kemi og sløjd. I idræt, kemi og sløjd har skolen en skærpet tilsynspligt.

Eksempel:

 • En elev kommer i idræt til skade i forbindelse med rundbold, hvor eleven får et bat i hovedet, mens læreren midlertidigt opholder sig i redskabsrummet, og derfor ikke fører det nødvendige tilsyn. Skolen kan i dette tilfælde blive erstatningsansvarlig for skaden.

Folkeskolerne i Randers Kommune er omfattet af en tilsynspligt overfor skolernes elever i skoletiden. Det betyder, at personalet på skolen (lærere, pædagoger og ledelsen) skal være opmærksomme på eleverne, så de ikke kommer til skade eller forvolder skade på sig selv, andre eller materielle ting.

Tilsynet er mere eller mindre skærpet alt efter:

 • elevernes alder
 • aktivitetens art
 • de stedlige forhold
 • lokalernes indretning og udstyr.

Jo større risiko der er for skade, jo mere skærpet vil tilsynet være. Personalet vil fx udføre mere skærpet tilsyn med de yngste elever end med de ældste. Ligesom tilsynet vil være mere skærpet i idræt, håndværk og design og madkundskab end i historie- og matematikundervisningen.

Tilsynet med eleverne starter 10 minutter før, undervisningen begynder, og slutter når eleverne har forladt skolens område.
Hvis eleverne møder tidligere end 10 minutter før undervisningens begyndelse eller ikke forlader skolen direkte efter undervisningen er slut på grund af kørselsordning, SFO’ens åbningstider eller andre særlige forhold, foregår det som hovedregel på eget ansvar.

Hvor gælder tilsynspligten?

Skolens pligt til at føre tilsyn med eleverne er gældende, når eleverne opholder sig på skolens arealer og bygninger. Det gælder også fortov, gader og vejarealer ud for skolens område.

Hvis undervisningen foregår uden for skolens område, omfatter tilsynet også, når forholdene kræver det, elevernes færden mellem skolen og det pågældende undervisningssted, fx under transport.

Tilsyn under ekskursioner og lignende

Tilsynspligten gælder også udflugter og lignende, som er arrangeret af skolen. Blandt andet når eleverne er:

 • på virksomhedsbesøg
 • til idrætsarrangementer
 • til svømning
 • på lejrskoleophold og skolerejser.

Der er ikke en direkte tilsynspligt for skolen, når eleverne er i praktik i virksomheder eller institutioner. Der er eleverne omfattet af de sikkerhedsforskrifter, der gælder for den pågældende arbejdsplads.

Elever, der forlader skolens område i utide

Hvis en elev forlader skolens område i utide (uden at have fået tilladelse), skal skolen undersøge, om eleven befinder sig i området omkring skolen, og efterfølgende skal skolen tage kontakt til elevens forældre. Så snart forældrene er orienteret, overgår tilsynspligten til forældrene. Hvis eleven kommer tilbage til skolen, efter forældrene er blevet kontaktet, skal de ligeledes orienteres herom.